12/16/2007

หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่างาน พช.

ผลงานนำเสนอของพัฒนากรจังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอน

8/24/2007

อธิบดี พช.กับทีมงาน จ.เชียงราย

นายอุทัย หอมนาน รกท.พจ.เชียงราย และนางสุพัตรา แสงทอง รายงานผลงานIPA ให้แก่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

แม่ฮ่องสอน

งานพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

8/21/2007

บ้านวังสำราญ

หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" ของอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

8/20/2007

การตรวจราชการ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะตรวจราชการ ศพช.เขต 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2550 ท่านได้กรุณาแนะนำว่าให้นำรูปชาวบ้านลงใน Web Blog ด้วย เพื่อให้ชาวบ้านได้ยิ้ม

7/27/2007

เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

พระศรีคเณศา มนุษย์บางคนมีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับ

7/26/2007

มาดื่มชากันเถอะ


เพื่อสุขภาพเรามาดื่มชาเขียวกันเถอะ